Algemene voorwaarden

Fly Fish Farm hanteert onderstaande algemene reisvoorwaarden.

Reserveringen en Betalingen
Alleen schriftelijke reserveringen worden geaccepteerd. Reserveringen worden van kracht als de aanbetaling/annuleringsgelden van 75 euro per persoon wordt voldaan. Dit bedrag wordt verrekend met het volledig te betalen bedrag per persoon. Het bedrag van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Fly Fish Farm om te kunnen vliegvissen. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisator  schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim.
De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten a 75 euro te behouden. De reeds betaalde gelden worden met de annuleringsgelden verrekend.
Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan. De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Zonder betaling van de totale verschuldigde reissom kunt u geen rechten laten gelden. Voor de betaling ontvangt u een factuur.

Deelnemerslijst
Definitieve lijst van deelnemers dient uiterlijk een week voor vertrek in bezit te zijn van Fly Fish Farm om te kunnen vliegvissen.

Aansprakelijkheid
De leiding, genoemd op de lijst van deelnemers, is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie, voor zover zulks door hem of zijn gezelschap wordt beïnvloed. Fly Fish Farm aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade, kwetsing of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van een verblijf in de genoemde accommodatie en tijdens of ten gevolge van de heen- en terugreis en de geplande excursies. Wel zal er aansprakelijkheid worden geacht te voldoen als er schade, diefstal, kwetsing of ongevallen ten nadele van Fly Fish Farm of in dienst zijnde medewerkers. Raadpleeg uw (reis)verzekering met betrekking tot dekking.

Annuleringen, mutaties of ‘no show’
Algemeen voor pakketreizen geldt: bij annuleringen respectievelijk 30, 21, 14, 7 dagen voor vertrekdatum betaalt u als persoon per 10% van de reissom. Bij vroegtijdig annulering vertrek vindt geen restitutie plaats van de betaalde reissom. Annuleringen ruim op tijd en met gegronde reden ontvangen de betaalde reissom retour exclusief annulering/reserveringskosten.

Problemen tijdens de excursie
Indien tijdens de excursie -door wat voor oorzaak dan ook- dreigt te worden afgeweken van het vooraf overeengekomen programma, vindt – indien dit redelijkerwijs mogelijk is – eerst ruggespraak plaats met uw reisleider ter plekke of met uw contactpersoon van Fly Fish Farm in Nederland of aanwezig in Tsjechië. Afwijken van het overeengekomen programma zonder Fly Fish Farm vooraf hiervan in kennis te stellen kan leiden tot (aanzienlijke) prijsstijgingen. Indien u als persoon zich niet houdt aan afgesproken tijden vervallen alle rechten op restitutie.

Reisdocumenten
Buiten EU een paspoort met een geldigheidsduur bij uitreizen van nog minimaal 90 dagen (voor EU-burgers), voor sommige nationaliteiten is een visum vereist! Wij adviseren persoonlijk te informeren bij het consulaat van het te bezoeken land. Voor de nieuwe EU-landen (o.a. Tsjechië en Polen) volstaat sinds 1 mei 2004 een ID-kaart.

Verzorging bij accommodatie
Tenzij anders overeengekomen geldt dat verzorging bij de accommodatie bestaat uit het volgende. Het ontbijt bestaat uit een buffet van brood(jes), beleg (hartig en zoet), gekookte eieren, koffie/thee/melk en fruit; de lunch bestaat uit een pakket bestaande uit diverse broodjes, pakje soep, fruit en een gekookte ei. Beddengoed en handdoeken zijn aanwezig. Mogelijkheid om een kussen te wisselen is ook aanwezig.

Overmachtclausule
Indien door overmacht, een omstandigheid die wij niet in de hand hebben (o.a. weer, faillissement van derde, beurscrisis, staking, niet rijden van treinen, vertraging door file, grensformaliteiten, ziekte chauffeur, ongeval, of een pandemie), een excursie of activiteit geen doorgang kan hebben vindt geen restitutie van betaalde gelden plaats.

Verzekeren
Bij groepsreizen adviseren wij om een reis- en ongevallenverzekering af te sluiten. Om het risico van annuleren af te kopen is het adviseren wij het afsluiten van een annuleringsverzekering.

Schade
Aangebrachte schade aan het verblijf (binnen als wel buiten) zal door de reisiger vergoed moeten worden aan de eigenaar van het verblijf. Dat houdt in schade aan het huis, binnen en buiten, schade aan het interieur en schade op en aan het erf.

Klachten
Indien zich -onverhoopt- klachten voordoen probeert u eerst via de reisleiding ter plekke of de leiding van de accommodatie een oplossing te vinden. Worden de klachten niet tot tevredenheid opgelost dan dient u zich uiterlijk 14 dagen na vertrek uit de accommodatie c.q na het einde van de reis schriftelijk te wenden tot Fly Fish Farm, Vijzelweg 55, 8243 PM, Lelystad .

Voorbehoud accommodatie
Indien een geboekte accommodatie door omstandigheden (o.a. brandschade, waterschade, dubbele boeking) geen plaats kan bieden zorgt Fly Fish Farm voor vervangende accommodatie(s) die redelijkerwijs overeenkomt c.q. overeenkomen met de oorspronkelijk geboekte accommodatie(s).
Op basis van de vervangende accommodatie wordt echter geen restitutie verleend.

Algemeen voorbehoud
De prijzen en programmaonderdelen zijn onder voorbehoud van wijzigingen